Careers - Tuyển dụng 

Email tuyển dụng công ty DVH : tuyendung@dvhpackaging.com.

 

Chi tiết các vị trí tuyển dụng, vui lòng xem qua các trang tuyển dụng online của chúng tôi : 

 

Mywork :       https://mywork.com.vn/tuyen-dung/nha-tuyen-dung/339544/cong-ty-tnhh-san-xuat-bao-bi-duong-vinh-hoa.html

 

 

CareerLink:  https://www.careerlink.vn/viec-lam-cua/cong-ty-tnhh-sx-bao-bi-duong-vinh-hoa/135376